គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិក លឹម តាំង អ័រគីដេ

គ្លីនិក លឹម តាំង អ័រគីដេ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(28)
2.6k
គ្លីនិកភ្នែក អង្គរ រតនៈ

គ្លីនិកភ្នែក អង្គរ រតនៈ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
796
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព មាតា

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព មាតា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
874
មន្ទីរពហុព្យាបាល ណារិទ្ធ

មន្ទីរពហុព្យាបាល ណារិទ្ធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
308
មន្ទីរពេទ្យ ប្រារ៉ាម កៅ

មន្ទីរពេទ្យ ប្រារ៉ាម កៅ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
363
មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(44)
2.4k
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពលុច្ស

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពលុច្ស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(47)
1.8k
គ្លីនិកធ្មេញ ប៊ូទិក

គ្លីនិកធ្មេញ ប៊ូទិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
160
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល សុខាលាភ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល សុខាលាភ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
441
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជ. គី ស៊ីវ៉ាន់ថា

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជ. គី ស៊ីវ៉ាន់ថា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(23)
2k