គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អេឡេហ្គង់

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អេឡេហ្គង់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
313
គ្លីនិកភ្នែក អង្គរ រតនៈ

គ្លីនិកភ្នែក អង្គរ រតនៈ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
746
  មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ បញ្ញាវុធ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ បញ្ញាវុធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
290
គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
437
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ និងសម្ភព សិរីបុត្ត

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ និងសម្ភព សិរីបុត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
284
មន្ទីរព្យបាលធ្មេញ អរុណរៈ

មន្ទីរព្យបាលធ្មេញ អរុណរៈ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
235
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា​ និងទារក​

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា​ និងទារក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
453
អង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌

អង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
200
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ មហានគរ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ មហានគរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
432