គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិក សាន់អន្តរជាតិ - Sun International Clinic

គ្លីនិក សាន់អន្តរជាតិ - Sun International Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
563
មន្ទីរពេទ្យ សង់ត្រាល់

មន្ទីរពេទ្យ សង់ត្រាល់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
764
ពេទ្យធ្មេញ សួស្តី

ពេទ្យធ្មេញ សួស្តី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
393
មន្ទីរពហុព្យាបាល​​ បាយ័ន​

មន្ទីរពហុព្យាបាល​​ បាយ័ន​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
507
ពេទ្យធ្មេញ ហេង លី - Hengly Dental Clinic

ពេទ្យធ្មេញ ហេង លី - Hengly Dental Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
3.3k
ពេទ្យធ្មេញ ហេង​ ឈាង​

ពេទ្យធ្មេញ ហេង​ ឈាង​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
367
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ប៊ុន ថាត

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ប៊ុន ថាត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
387
មន្ទីរពេទ្យ ព្រះអង្គឌួង

មន្ទីរពេទ្យ ព្រះអង្គឌួង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(10)
1.8k
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ជ័យមង្គល

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ជ័យមង្គល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
345
មន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ារ៉ាមេដ

មន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ារ៉ាមេដ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
127