គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិកធ្មេញ រៀលធីស

គ្លីនិកធ្មេញ រៀលធីស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
288
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល តម្រងនោម កម្ពុជា

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល តម្រងនោម កម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
176
គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
437
អេមេដគ្លីនិក

អេមេដគ្លីនិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
565
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
1.5k
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ប៊ីយូប៊ីឃីន

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ប៊ីយូប៊ីឃីន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(11)
846
  មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ បញ្ញាវុធ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ បញ្ញាវុធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
287
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ជ័យមង្គល

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ជ័យមង្គល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
245
មន្ទីរពហុព្យាបាល បញ្ញាសក្តិ

មន្ទីរពហុព្យាបាល បញ្ញាសក្តិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
319
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
406