គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិកធ្មេញ អេវើប្រាយ

គ្លីនិកធ្មេញ អេវើប្រាយ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
500
ពេទ្យធ្មេញ ហ្គាឡារី

ពេទ្យធ្មេញ ហ្គាឡារី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
253
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(16)
1.8k
Heart Care Center

Heart Care Center

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(47)
5.6k
គ្លីនិកធ្មេញ ចាន់ ស៊ីណា​

គ្លីនិកធ្មេញ ចាន់ ស៊ីណា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
306
មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព ទំនើប​

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព ទំនើប​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(5)
527
វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(97)
3.2k
គ្លីនិកភ្នែក ប្រសិទ្ធ

គ្លីនិកភ្នែក ប្រសិទ្ធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
575
មែកស៊ីឃែរ ភេឌាទ្រីក គ្លីនិក

មែកស៊ីឃែរ ភេឌាទ្រីក គ្លីនិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
57
គ្លីនិកធ្មេញ ផ្កាឈូក

គ្លីនិកធ្មេញ ផ្កាឈូក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
498