គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរសម្រាក​ព្យាបាល តម្រងនោមភ្នំពេញ

មន្ទីរសម្រាក​ព្យាបាល តម្រងនោមភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
420
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជាថ្មី

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជាថ្មី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
396
បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺ សុខា​

បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺ សុខា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
282
គ្លីនិក​ វឌ្ឍនៈវិជ្ជា

គ្លីនិក​ វឌ្ឍនៈវិជ្ជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(5)
496
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ កម្ពុជា​

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ កម្ពុជា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(14)
708
ពេទ្យសើស្បែក ដឺមា ប្រូ

ពេទ្យសើស្បែក ដឺមា ប្រូ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
346
គ្លីនិកកុមារ និងសម្ភព ឈួ អ៉ីសេង

គ្លីនិកកុមារ និងសម្ភព ឈួ អ៉ីសេង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
1.3k
គ្លីនិកធ្មេញ គី សុត្ថាវុធ

គ្លីនិកធ្មេញ គី សុត្ថាវុធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
320
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល លីវ ឈិញ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល លីវ ឈិញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
392