គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ហ្សេណីត

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ហ្សេណីត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
312
ពេទ្យធ្មេញ​ ដុកទ័រឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ​ ដុកទ័រឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
309
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុនីតា

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុនីតា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
495
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អន្តរជាតិ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អន្តរជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
635
មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ

មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(21)
2.4k
មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា​

មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
518
អេមេដគ្លីនិក

អេមេដគ្លីនិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-1)
636
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សេង

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សេង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
826
ពេទ្យធ្មេញ ធម្មជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ ធម្មជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
494
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
491
មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ​

មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
760
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(14)
1.5k