គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពហុព្យាបាល ខេន វង្សសក្តិ

មន្ទីរពហុព្យាបាល ខេន វង្សសក្តិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
406
គ្លីនិកភ្នែក អមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់

គ្លីនិកភ្នែក អមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(28)
1.8k
មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា​

មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
420
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(22)
1.7k
គ្លីនិក សម្ភពក្បាលថ្នល់

គ្លីនិក សម្ភពក្បាលថ្នល់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
416
គ្លីនិកធ្មេញ ឃុយ មករា (ម៉ូ)

គ្លីនិកធ្មេញ ឃុយ មករា (ម៉ូ)

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(36)
633
មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសជំងឺតម្រងនោម និងលាងឈាម

មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសជំងឺតម្រងនោម និងលាងឈាម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(25)
817
មន្ទីរពេទ្យ ប៉ាស៊ីហ្វីកភ្នំពេញ

មន្ទីរពេទ្យ ប៉ាស៊ីហ្វីកភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
273