គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពហុព្យាបាល​​ បាយ័ន​

មន្ទីរពហុព្យាបាល​​ បាយ័ន​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
575
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្របង្អែកជាតិ

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្របង្អែកជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
474
គ្លីនិកធ្មេញ គី សុត្ថាវុធ

គ្លីនិកធ្មេញ គី សុត្ថាវុធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
463
​សាស្រ្តាចារ្យមហាបរិញ្ញា អ៊ុង ចក្រាវុធ

​សាស្រ្តាចារ្យមហាបរិញ្ញា អ៊ុង ចក្រាវុធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(27)
4.6k
វិទ្យាស្ថាន​ ប៉ាស្ទើរកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថាន​ ប៉ាស្ទើរកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
632
គ្លីនិកព្យាបាល​ធ្មេញ វឌ្ឍនៈ

គ្លីនិកព្យាបាល​ធ្មេញ វឌ្ឍនៈ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
444