គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
ពេទ្យធ្មេញ វិមានទិព្វ

ពេទ្យធ្មេញ វិមានទិព្វ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
696
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(22)
1.8k
ពេទ្យធ្មេញ​ អង្គរ កម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ​ អង្គរ កម្ពុជា

សៀមរាប កម្ពុជា

(6)
363
គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
471
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពលុច្ស

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពលុច្ស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(47)
1.8k
Bright Smile Dental Clinic

Bright Smile Dental Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
477
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ ថុង ម៉េងឡុង

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ ថុង ម៉េងឡុង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(28)
3.5k
គ្លីនិកពេទ្យធ្មេញ សាន់សាញ

គ្លីនិកពេទ្យធ្មេញ សាន់សាញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
244
គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ

គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(125)
947