គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិកធ្មេញ ចាស្មីន

គ្លីនិកធ្មេញ ចាស្មីន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(88)
487
គ្លីនិក សើស្បែកផ្សារដេប៉ូ

គ្លីនិក សើស្បែកផ្សារដេប៉ូ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
623
គ្លីនិកធ្មេញ ឈូករ័ត្ន

គ្លីនិកធ្មេញ ឈូករ័ត្ន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
147
RidhyaDavid Cabinet

RidhyaDavid Cabinet

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
295
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សានីន

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សានីន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
835
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និង​សម្ភព មូលមិត្ត

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និង​សម្ភព មូលមិត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
379
គ្លីនិកធ្មេញ ប៊ូទិក

គ្លីនិកធ្មេញ ប៊ូទិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
160
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល លីវ ឈិញ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល លីវ ឈិញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(11)
440
មន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ារ៉ាមេដ

មន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ារ៉ាមេដ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
73
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល តម្រងនោម កម្ពុជា

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល តម្រងនោម កម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
228