គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺ ហ្វ័រអេស

មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺ ហ្វ័រអេស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
289
Healthtime Pro

Healthtime Pro

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(5)
662
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(4)
957
មន្ទី្ទរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិ​ ខេមា

មន្ទី្ទរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិ​ ខេមា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(7)
995
ពេទ្យធ្មេញ វិមានទិព្វ

ពេទ្យធ្មេញ វិមានទិព្វ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
485
មន្ទីរ​ពហុព្យាបាល​ និង​សម្ភព អង្គរ

មន្ទីរ​ពហុព្យាបាល​ និង​សម្ភព អង្គរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
339