វេទិកាសុខភាព
profile.png

Vong Seak Hoeung 1 | 0

Drinks and foods to be avoided when you have a diarrhea: - milk, coffee, - dairy products - spicy and grassy food - raw vegetables.... Though, make sure you consume enough water and minerals as well as nutritious food.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

76 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ញ៉ាំអាហារជាថ្នាំ ប្រសើរជាង ញ៉ាំថ្នាំជាអាហារ...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

75 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Leang Chandara 0 | 0

Doing good;

64 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Nhim Somaly 0 | 0

តើការរមាស់ស្បែកដៃជើងខ្លួនបណ្តាលមកពីអ្វីដែរ?

72 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Is it a sign of any disorder when one can not differentiate well between dream and reality?

219 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Mazer Chan 0 | 0

ហេតុអ្វីបានជាភ្ញាក់ពីដេកចេះតែឈឺក្បាលឬមួយមកពីដាក់ជ្រុល?

122 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Vanara Chea 0 | 0

I am tired now what wrong with me ?

127 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Vong Seak Hoeung 1 | 0

One of the first few things to start a healthy life is to think healthy.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

135 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Saing Darareaksmey 0 | 0

There are many problems in everyone’s life, so when you face it, take a deep breath, write all the problems down, have a good sleep, wake up and prioritize which problem to solve first.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

145 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ប្រពន្ធខ្ញំុមានមេរោគរលាកថ្លេីមបេ តេីអាចឆ្លងទៅកូនក្នុងផ្ទៃទេ?

179 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើជម្ងឺ​ថ្លើមប្រភេទC អាចព្យាបាលជាដែរទេ?

121 ចំនួនមើល

7 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

កញ្ញា យូប៊ុីន 0 | 0

ខ្ញុំចេះតែហឹងត្រចៀកស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃ តើបណ្តាលមកពីអ្វី ហើយអាចមានបញ្ហាអ្វីទៅ?

94 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន