ជំងឺមុខក្រហម និងការព្យាបាល

ជំងឺមុខក្រហម ចែកជា4 ប្រភេទ

Erythematotelangiectasie

Papulopustular

Rhinophymatous

Ocular 

ការព្យាបាល

*Standard treatment : Metronidazole, Azelaic acid, Sodium sulfacetamide sufur

*Second line : BPO, Clindamycin, Calcineurin inhibitor, Permethrin 

 

Has 0 មតិយោបល់
ទុកឱ្យឆ្លើយតប | ចូល​គណនី​យ | ចុះឈ្មោះ
logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧