ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត មន្ទីរពេទ្យត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាដូចដែលមានបងា្ហញជូនខាងលើនេះស្រាប់។

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ ៖ ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
កន្លែងទទួលពាក្យ ៖ ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃមន្ទីរពេទ្យ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ៖
ផ្លូវ​លេខ​ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
Email: web@khmersoviethospital.org.kh
Fax: (+៨៨៥)​ ២៣ ២៧១ ៣៨៤
Mobile: (+៨៨៥)​ ២៣ ២៧១ ៣៨៤
Website : http://www.khmersoviethospital.org.kh

ពាក្យទាក់ទង


មតិយោបល់