បញ្ហា​នោមញឹក

ខ្ញុំ​បាទ​អាយុ២៥ឆ្នាំ​ មានអការៈេចះតែចង់នោមរាល់២០​ទៅ៣០នាទីម្តង​ ហេីយ​ចេះតែស្រែកទឹក!!!​ក្នុងមួយថ្ងៃពិសារទឹកមិនក្រោម៦លីត្រ​ទេ!!!រាល់ពេលបត់ជេីងតូចគ្មានការឈឺចាប់អ្វីនោះទេ,​តេីវាបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វី​?


មតិយោបល់