ពិធីបុណ្យផ្កាយ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ (Tanabata Festival 2017)

394
ដោយ : Healthtime Pro

សំបុត្រចូលរួម: Free admission

ម៉ោងចាប់ផ្តើម: 9:00 AM

ម៉ោងបញ្ចប់: 8:00 PM

ថ្ងៃចាប់ផ្តើម:: 09 Jul ,2017

ថ្ងៃបញ្ចប់:: 09 Jul ,2017

ប្រទេស:: កម្ពុជា

ទីតាំង:: Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)

បានរៀបចំដោយ:: Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)


Tanabata Festival 2017, which is a Japanese traditional celebration and celebrated every year on July 7 in Japan, and to recall a story of a lover in the heaven Waver Prince and Cowboy. According to on Tanabata's story, the two lovers are separated by the Amanogawa and allowed to meet once per year on the July 7. At this time, Japanese people write their wishes on strips is paper and hang it on the bamboo tree in order to have their wished granted. Celebrating this event, Japanese people believe that they will be skillful as the two lovers since they are the hard working and skillful person in doing their stuff. Moreover, We (CJCC) celebrate this event for the purpose of introducing culture exchange between the two nations, to be held on July 9, 2017. 

Various culture activities and exhibition will be organized during the festival as the following:

• Decoration and display similar Tanabata Festival in Japan • Experience within culture and education exchange between two nations
• Enjoy and knowledge about Tanabata story and Tepsodachan story, and then sing a song “Tanabata Sama” together 
• Making Origami & Kirigami will be lectured by volunteer students
• Writing wishes and hangs on bamboo
• Enjoy learning about Syodo (Japanese calligraphy) 
• Let’s experience to Yukata wearing (Japanese traditional custom)
• Let’s try to cook & taste Japanese food & sweet which will be lectured by volunteer students who trained by Japanese teacher
• Let’s cook Khmer sweet which will be lectured by volunteer students 
• Enjoy with food, drink, service and products booth more than 10 of Japanese and Cambodian’s restaurants and companies, and others
• Face painting
• Enjoy with several entertainment programs
• Happy dancing freestyle 
• Photo session

*******
To get a nice key chain, please register here: Tanabata2017 
*******

*For more: Tanabata2017 
*Date: July 9, 2017 (9:00 am to 8:00 pm) 
*Place: CJCC (see map )
*Admission: Free (Everyone is Welcome!)
*Official hashtag: #TanabataKH17

*Organizer: Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)

*Supporter:
- Royal University of Phnom Penh (RUPP) - Japan Foundation Asian Center (JF) - Japan International Cooperation Agency (JICA)

*Main Sponsor: Urata Co., Ltd
*Special Supporter: Aquarius

Free Admission

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧