គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
Heart Care Center

Heart Care Center

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(47)
5.6k
ពេទ្យសើស្បែក ដឺមា ប្រូ

ពេទ្យសើស្បែក ដឺមា ប្រូ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
519
គ្លីនិក​ធ្មេញ ថបវ័ន្ត

គ្លីនិក​ធ្មេញ ថបវ័ន្ត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
423
គ្លីនិកភ្នែក​​ អូឡាំពិក

គ្លីនិកភ្នែក​​ អូឡាំពិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
133
គ្លីនិកធ្មេញ ឃុយ មករា (ម៉ូ) - Khuy Makara Dental Clinic

គ្លីនិកធ្មេញ ឃុយ មករា (ម៉ូ) - Khuy Makara Dental Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(36)
837
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ឌី ឌី អ៊ែល

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ឌី ឌី អ៊ែល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
424
វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(97)
3.2k
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(24)
3.3k