គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពហុព្យាបាល សុខ សុឡុង

មន្ទីរពហុព្យាបាល សុខ សុឡុង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
159
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(16)
1.6k
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
439
គ្លីនិក​ធ្មេញ ថបវ័ន្ត

គ្លីនិក​ធ្មេញ ថបវ័ន្ត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
297
មន្ទីរព្យាបាល​ធ្មេញឯកទេស

មន្ទីរព្យាបាល​ធ្មេញឯកទេស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(47)
618
គ្លីនិកធ្មេញ រៀលធីស

គ្លីនិកធ្មេញ រៀលធីស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
321
គ្លីនិកធ្មេញ គាត លីសាន​

គ្លីនិកធ្មេញ គាត លីសាន​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
136
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ រដ្ឋាយ៉ាន់

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ រដ្ឋាយ៉ាន់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
299
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ពៅ ប៊ុនធឿន

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ពៅ ប៊ុនធឿន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
1.2k
មន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញ  ប្រាក់ ស្រ៊ុន

មន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញ ប្រាក់ ស្រ៊ុន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
309
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា​ និងទារក​

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា​ និងទារក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
488