គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មណ្ឌលព្យាបាលអន្តរជាតិ

មណ្ឌលព្យាបាលអន្តរជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
281
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ម៉ាស្ទ័រឃែរ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ម៉ាស្ទ័រឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(4)
704
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស្ទ័រ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស្ទ័រ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
188
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្របង្អែកជាតិ

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្របង្អែកជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
305
មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព វិបុលសុខ

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព វិបុលសុខ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
427
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស៊ីហ្វិក​

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស៊ីហ្វិក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
210
មន្ទីរពេទ្យ សង់ត្រាល់

មន្ទីរពេទ្យ សង់ត្រាល់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
671
គ្លីនិកធ្មេញ អរ៉លម៉េក​

គ្លីនិកធ្មេញ អរ៉លម៉េក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
246
Brain and Spine Center

Brain and Spine Center

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
378