គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិកធ្មេញ អរ៉លម៉េក​

គ្លីនិកធ្មេញ អរ៉លម៉េក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
323
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(14)
1.4k
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ឌី ឌី អ៊ែល

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ឌី ឌី អ៊ែល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
345
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ជ័យមង្គល

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ជ័យមង្គល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
323
មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ

មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(21)
2.3k
គ្លីនិកកុមារ និងសម្ភព ឈួ អ៉ីសេង

គ្លីនិកកុមារ និងសម្ភព ឈួ អ៉ីសេង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
1.4k
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល លីវ ឈិញ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល លីវ ឈិញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(11)
487
ពេជ្រ ស័ក្តិសិទ្ធិ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ

ពេជ្រ ស័ក្តិសិទ្ធិ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(15)
2.8k
មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត

មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(4)
1.4k