គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ប៊ុន ថាត

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ប៊ុន ថាត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
330
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុវណ្ណរ៉ា

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុវណ្ណរ៉ា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
256
មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ​

មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(5)
467
មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អង្គរធំ

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អង្គរធំ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
412
មន្ទីរពេទ្យ ប្រារ៉ាម កៅ

មន្ទីរពេទ្យ ប្រារ៉ាម កៅ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
336
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សេង

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សេង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
721
ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក

ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
2.4k
មន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

មន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
870
មន្ទីរពេទ្យ ព្រះសីហនុ

មន្ទីរពេទ្យ ព្រះសីហនុ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
565
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល តម្រងនោម កម្ពុជា

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល តម្រងនោម កម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
196