គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(4)
1.1k
First Center Polyclinic

First Center Polyclinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(17)
1.2k
មណ្ឌលព្យាបាលអន្តរជាតិ

មណ្ឌលព្យាបាលអន្តរជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
395
គ្លីនិក លី​ ស្រីវីណា​

គ្លីនិក លី​ ស្រីវីណា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
494
ពេទ្យធ្មេញ ធម្មជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ ធម្មជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
516
ទន្តបណ្ឌិត ជា សាគុណ

ទន្តបណ្ឌិត ជា សាគុណ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
404
មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អង្គរធំ

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អង្គរធំ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
527
Heart Care Center

Heart Care Center

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(47)
5.5k
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស៊ីហ្វិក​

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស៊ីហ្វិក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
312