គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ប៊ីយូប៊ីឃីន

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ប៊ីយូប៊ីឃីន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(17)
1k
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល សម្ភពចំរើន

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល សម្ភពចំរើន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
243
គ្លីនិក ជួង សុខ​

គ្លីនិក ជួង សុខ​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
427
មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីស

មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
2.2k
គ្លីនិក សាន់អន្តរជាតិ - Sun International Clinic

គ្លីនិក សាន់អន្តរជាតិ - Sun International Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
655
Ken Clinic

Ken Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
1k
គ្លីនិកធ្មេញ ឈូករ័ត្ន

គ្លីនិកធ្មេញ ឈូករ័ត្ន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
238
Brain and Spine Center

Brain and Spine Center

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
554