គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពហុព្យាបាល បញ្ញាសក្តិ

មន្ទីរពហុព្យាបាល បញ្ញាសក្តិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
319
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ម៉ាស្ទ័រឃែរ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ម៉ាស្ទ័រឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(4)
702
មន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញ សុខ ជា

មន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញ សុខ ជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
549
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ និងសម្ពព ស្តង់ដារ

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ និងសម្ពព ស្តង់ដារ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(5)
425
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស្ទ័រ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស្ទ័រ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
184
Heart Care Center

Heart Care Center

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(44)
5.3k
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ មហានគរ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ មហានគរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
431