គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អេឡេហ្គង់

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អេឡេហ្គង់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
391
ទន្តបណ្ឌិត ជា សាគុណ

ទន្តបណ្ឌិត ជា សាគុណ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
364
ពេទ្យធ្មេញ​ អង្គរ កម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ​ អង្គរ កម្ពុជា

សៀមរាប កម្ពុជា

(6)
428
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុនីតា

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុនីតា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
495
គ្លីនិក សម្ភពក្បាលថ្នល់

គ្លីនិក សម្ភពក្បាលថ្នល់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
501
មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺ ហ្វ័រអេស

មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺ ហ្វ័រអេស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
377
ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
358
Healthtime Pro

Healthtime Pro

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
1.2k
គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ

គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(125)
1k