វេទិកាសុខភាព
profile.png

ឈឺន សុភាព 1 | 0

ឈឺក្បាល

36 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Pang Ponich 1 | 0

ខ្ញុំចេះតែក្រហាយបាតដៃបាតជើងអស់កំលាំងមិចដែរលោកគ្រូអាសីុតរឺ?

33 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

គឹមហេង បោះដុំទូរស័ព្ទ មកពីថៃ 1 | 0

ប្រពន្ធ ខ្ញុំមានគីសទឹកក្នុងដៃស្បូនខាងឆ្វេង ទៅអស់គ្រប់ពេទ្យ ទាំងពេទ្យ ថៃគេថាអត់អីៗ តែមកដល់ពេល គីសនៅតែគីសហើយរីកធំជាងមុន គាត់នៅតែឈឺដដែល តើខ្ញុំត្រូវយ៉ាងមិច ?

36 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 1 | 0

តើ​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ​ចេះ​រើ​បម្រះ​នៅ​សប្តាហ៍​ទី​ប៉ុន្មាន​?​ហើយ​តើ​គួរ​កត់​សំគាល់​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ​?

37 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Mean Freedom 0 | 0

ពេលប្រលឹមឡើងខ្ញុំតែងតែ ដកដង្ហើមរាងថប់ៗ

39 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Uth Bunthoeurn 2 | 0

ខ្ញំុកេងមិនសូវលក់ តើបណ្តាលមកពីអ្វីដែរលោកគ្រូពេទ្យ?

33 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Kim Hong 0 | 0

ខ្ញុំមានរារម្មណ៍ថារួយកហេីយឈឺក្បាលវាជារូកសញ្ញាជុំអ្វីបង

39 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

ភន សារិន 2 | 0

ខ្ញុំ​ចេះ​តែ​ឈឺ​ស្មា​ខាង​ឆ្វេង​រហូត​

38 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

ជាង រ៉ា 1 | 0

ខ្ញុំតែងតែចុកចង្កេះខ្លាំងពេលព្រឹកតើបណ្តាលមក
ពីអ្វី?

34 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Chhorn Chanthy 2 | 0

ខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ណាស់នៅពេលដែរមានសម្លែងខ្លាំងៗនៅជិតខ្លួនមិនដឹងជាយ៉ាងមិច

42 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Pu Sna 4 | 0

ហេតុអ្វីខ្ងុំចេះតែមានអការ:ក្អួតនៅពេលដុសធ្មេញ?

41 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Mrr Reth Nót Pérféct 2 | 0

ខ្ញុំដុះសាច់ច្រមុះ(តូច) វាអត់ធ្វើទុកអីទេ។
តើខ្ញុំកួតែទៅព្យាបាលទេ?

46 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន