គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្របង្អែកជាតិ

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្របង្អែកជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
319
មន្ទីរ​សំរាកព្យាបាល​​ គង់ គឹមអៀច

មន្ទីរ​សំរាកព្យាបាល​​ គង់ គឹមអៀច

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
360
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(22)
1.8k
មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
175
មណ្ឌលព្យាបាលអន្តរជាតិ

មណ្ឌលព្យាបាលអន្តរជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
295
មន្ទីរពហុព្យាបាល សុខ សុឡុង

មន្ទីរពហុព្យាបាល សុខ សុឡុង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
143
គ្លីនិកភ្នែក អមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់

គ្លីនិកភ្នែក អមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(28)
1.8k
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ហ្សេណីត

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ហ្សេណីត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
254
មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីស

មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
2k