គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ អង្គរស្មៃល៍

មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ អង្គរស្មៃល៍

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
377
មន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ារ៉ាមេដ

មន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ារ៉ាមេដ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
148
គ្លីនិក ម៉ាកូសា

គ្លីនិក ម៉ាកូសា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
273
គ្លីនិក​ធ្មេញ ថបវ័ន្ត

គ្លីនិក​ធ្មេញ ថបវ័ន្ត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
388
ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
402
គ្លីនិកធ្មេញ មនោរម្យ

គ្លីនិកធ្មេញ មនោរម្យ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
300
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ហុង ហាក់

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ហុង ហាក់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
443
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា​ និងទារក​

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា​ និងទារក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
633