គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ អង្គរស្មៃល៍

មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ អង្គរស្មៃល៍

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
326
គ្លីនិកធ្មេញ អរ៉លម៉េក​

គ្លីនិកធ្មេញ អរ៉លម៉េក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
325
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុនីតា

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុនីតា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
463
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ សុវណ្ណា

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ សុវណ្ណា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
400
ពេទ្យធ្មេញ ហ្គាឡារី

ពេទ្យធ្មេញ ហ្គាឡារី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
187
ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
319
គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
516
 គ្លីនិក សម្ភពបញ្ញា

គ្លីនិក សម្ភពបញ្ញា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
582