គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(16)
1.5k
First Center Polyclinic

First Center Polyclinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(17)
1k
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(22)
1.8k
Anna Women-Baby's Center

Anna Women-Baby's Center

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(10)
1.2k
មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព ទំនើប​

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព ទំនើប​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(5)
419
គ្លីនិក សើស្បែកផ្សារដេប៉ូ

គ្លីនិក សើស្បែកផ្សារដេប៉ូ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
608
វិទ្យាស្ថាន​ ប៉ាស្ទើរកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថាន​ ប៉ាស្ទើរកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
481
Bright Smile Dental Clinic

Bright Smile Dental Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
458
ពេទ្យធ្មេញ​ ដុកទ័រឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ​ ដុកទ័រឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
235