គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ជ័យមង្គល

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ជ័យមង្គល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
382
គ្លីនិកធ្មេញ មនោរម្យ

គ្លីនិកធ្មេញ មនោរម្យ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
300
ពេទ្យសើស្បែក ដឺមា ប្រូ

ពេទ្យសើស្បែក ដឺមា ប្រូ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
485
ពេទ្យសើស្បែក​ និងឡាសីរ ចាក់អង្រែលើ

ពេទ្យសើស្បែក​ និងឡាសីរ ចាក់អង្រែលើ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
944
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
520
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុវណ្ណរ៉ា

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុវណ្ណរ៉ា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
349
គ្លីនិក សម្ភពក្បាលថ្នល់

គ្លីនិក សម្ភពក្បាលថ្នល់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
541
មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ​

មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
865
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អេម អេម ស៊ី

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អេម អេម ស៊ី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
246
មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ អង្គរស្មៃល៍

មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ អង្គរស្មៃល៍

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
377