គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព វិសាលសុខ

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព វិសាលសុខ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
96
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ​​ ច័ន្ទសុខុម

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ​​ ច័ន្ទសុខុម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
424
គ្លីនិកភ្នែក អង្គរ រតនៈ

គ្លីនិកភ្នែក អង្គរ រតនៈ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(8)
843
គ្លីនិកព្យាបាលធ្មេញ គ្រួច វណ្ណៈ

គ្លីនិកព្យាបាលធ្មេញ គ្រួច វណ្ណៈ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
324
មន្ទីរពហុព្យាបាល ខេន វង្សសក្តិ

មន្ទីរពហុព្យាបាល ខេន វង្សសក្តិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
475
មន្ទីរពហុព្យាបាល បញ្ញាសក្តិ

មន្ទីរពហុព្យាបាល បញ្ញាសក្តិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
388
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សេង

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត សេង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
786
​សាស្រ្តាចារ្យមហាបរិញ្ញា អ៊ុង ចក្រាវុធ

​សាស្រ្តាចារ្យមហាបរិញ្ញា អ៊ុង ចក្រាវុធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(27)
4.4k
គ្លីនិកព្យាបាល​ធ្មេញ វឌ្ឍនៈ

គ្លីនិកព្យាបាល​ធ្មេញ វឌ្ឍនៈ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
341
មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
254
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(24)
3.2k