គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
វិទ្យាស្ថាន​ ប៉ាស្ទើរកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថាន​ ប៉ាស្ទើរកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
481
មន្ទីរពហុព្យាបាល​​ បាយ័ន​

មន្ទីរពហុព្យាបាល​​ បាយ័ន​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
415
មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(14)
2.8k
មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ​

មន្ទីរពេទ្យ កុមារជាតិ​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(5)
467
ពេទ្យធ្មេញ ហេង​ ឈាង​

ពេទ្យធ្មេញ ហេង​ ឈាង​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
282
មន្ទីរពេទ្យ ប្រារ៉ាម កៅ

មន្ទីរពេទ្យ ប្រារ៉ាម កៅ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
336
គ្លីនិកភ្នែក ប្រសិទ្ធ

គ្លីនិកភ្នែក ប្រសិទ្ធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
432
គ្លីនិកភ្នែក អមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់

គ្លីនិកភ្នែក អមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(28)
1.8k
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ចុង ស៊ិង

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ចុង ស៊ិង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
332
ពេទ្យធ្មេញ ឡាប៊ែល

ពេទ្យធ្មេញ ឡាប៊ែល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
203