គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិកពេទ្យធ្មេញ សាន់សាញ

គ្លីនិកពេទ្យធ្មេញ សាន់សាញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
328
ស្ពាញ សេនធ័រ

ស្ពាញ សេនធ័រ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
153
គ្លីនិកព្យាបាល​ធ្មេញ វឌ្ឍនៈ

គ្លីនិកព្យាបាល​ធ្មេញ វឌ្ឍនៈ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
407
គ្លីនិកសើស្បែក ភ្នំពេញ

គ្លីនិកសើស្បែក ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
678
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សានីន

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សានីន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
923
មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ

មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(21)
2.5k
ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក

ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
2.8k