គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ និងសម្ភព រ៉ូហ្សា

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ និងសម្ភព រ៉ូហ្សា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
158
ពេទ្យធ្មេញ វិមានទិព្វ

ពេទ្យធ្មេញ វិមានទិព្វ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
650
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អេឡេហ្គង់

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អេឡេហ្គង់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
326
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អេម អេម ស៊ី

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អេម អេម ស៊ី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
156
ពេទ្យធ្មេញ​ អង្គរ កម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ​ អង្គរ កម្ពុជា

សៀមរាប កម្ពុជា

(6)
346
មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា

មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(73)
1.5k
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល សម្ភពចំរើន

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល សម្ភពចំរើន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
135
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ អង់តែន ទួលគោក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
421
គ្លីនិកធ្មេញ ចាស្មីន

គ្លីនិកធ្មេញ ចាស្មីន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(82)
443