គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ​​ ច័ន្ទសុខុម

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ​​ ច័ន្ទសុខុម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
424
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ពៅ ប៊ុនធឿន

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ពៅ ប៊ុនធឿន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
1.2k
គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

គ្លីនិក​ អប្សរា ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
516
First Center Polyclinic

First Center Polyclinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(17)
1.1k
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស៊ីហ្វិក​

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស៊ីហ្វិក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
249
ពេទ្យធ្មេញ សួស្តី

ពេទ្យធ្មេញ សួស្តី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
365
គ្លីនិកធ្មេញ ឃុយ មករា (ម៉ូ)

គ្លីនិកធ្មេញ ឃុយ មករា (ម៉ូ)

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(36)
720
គ្លីនិកធ្មេញ កុក ហេង

គ្លីនិកធ្មេញ កុក ហេង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(-2)
300
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល​ និងសម្ភពសាការី

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល​ និងសម្ភពសាការី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
308