គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
ហាង វ៉ែនតា ប៉ារីស (Paris Optics)

ហាង វ៉ែនតា ប៉ារីស (Paris Optics)

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
491
មន្ទីរពេទ្យ ជោរៃ ភ្នំពេញ

មន្ទីរពេទ្យ ជោរៃ ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
503
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ និងសម្ភព សិរីបុត្ត

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ និងសម្ភព សិរីបុត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
376
មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសជំងឺតម្រងនោម និងលាងឈាម

មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសជំងឺតម្រងនោម និងលាងឈាម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(25)
935
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល​ និងសម្ភពសាការី

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល​ និងសម្ភពសាការី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
335
គ្លីនិក នីរីយ៉ាន

គ្លីនិក នីរីយ៉ាន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
566
ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
358
ពេទ្យធ្មេញ អូរ៉លឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ អូរ៉លឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
828
  មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ បញ្ញាវុធ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ បញ្ញាវុធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(9)
404
មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា​

មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(6)
520