គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
ពេទ្យធ្មេញ សួស្តី

ពេទ្យធ្មេញ សួស្តី

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
313
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺវេជ្ជបណ្ឌិតទូច ឃុន

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺវេជ្ជបណ្ឌិតទូច ឃុន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(26)
3.3k
គ្លីនិកធ្មេញ ចាន់ ស៊ីណា​

គ្លីនិកធ្មេញ ចាន់ ស៊ីណា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
197
គ្លីនិកធ្មេញ ឃុយ មករា (ម៉ូ)

គ្លីនិកធ្មេញ ឃុយ មករា (ម៉ូ)

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(36)
659
វិទ្យាស្ថាន​ ប៉ាស្ទើរកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថាន​ ប៉ាស្ទើរកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
482
គ្លីនិក លឹម តាំង អ័រគីដេ

គ្លីនិក លឹម តាំង អ័រគីដេ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(28)
2.5k
មន្ទីរពេទ្យ រ៉ូយ៉ាល់ ភ្នំពេញ

មន្ទីរពេទ្យ រ៉ូយ៉ាល់ ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
478
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ម៉ាស្ទ័រឃែរ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ម៉ាស្ទ័រឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(4)
780
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ​​ ច័ន្ទសុខុម

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ​​ ច័ន្ទសុខុម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
387
គ្លីនិក តូច យ៉ាន​ ព្យាបាលជំងឺ ឫសដូងបាត

គ្លីនិក តូច យ៉ាន​ ព្យាបាលជំងឺ ឫសដូងបាត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(16)
1k