រៀនពេទ្យចប់ ពិបាករកការងារធ្វើ?

«ខំរៀនច្រើនឆ្នាំហើយ ស្រ្តេសផង សម្ពាធផង...ដល់ពេលចេញរកការងារ ក៏មិនងាយទៀត» ជាសម្តីដែលយើងលឺជាញឹកញាប់ពីនិស្សិតពេទ្យ តែក៏មិនប្រាកដថាវាកើតឡើងចំពោះនិស្សិតច្រើនគ្នាឬយ៉ាងណា...ក៏មិនច្បាស់ថា ចំពោះដោយឯកទេសឬយ៉ាងម៉េច? មានមតិយោបល់យ៉ាងណដែរសម្រាប់ករណីនេះ?

មុខតំណែង

ពិបាករកការងារណាស់ ជាពិសេសបើសិនជាមិនមានទំនាក់ទំនង(ខ្សែ)ជាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ ជាក់ស្តែង មានកន្លែងការងារខ្លះក៏ត្រូវបានគេបម្រុងទុកសម្រាប់អ្នកផ្សេងរួចទៅហើយ

មតិប្រឆាំង

មិនប្រាកដនោះទេ...ឲ្យតែមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដ ឱកាសការងារនឹងជារបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចេះចាប់យកវាបានទាន់ពេលវេលា


ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ