ការជួលឲ្យគេសរសេរនិក្ខេបបទ(Thesis)ឲ្យជារឿងស្របច្បាប់?

ជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានគេជជែកពិភាក្សាច្រើនណាស់ដែរ ជាពិសេសរឿងហេតុនេះបានកើតឡើងច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង។ តើអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណាាដែរចំពោះបញ្ហានេះ? តើវាជារឿងស្របច្បាប់ដែរឬទេ?

មុខតំណែង

ថ្វីត្បិតថាជាកាតព្វកិច្ចដែលមិនអាចប្រកែកបានក៏ពិតមែន តែយើងក៏នៅតែមានសិទ្ធីលើការងាររបស់យយើង សំខាន់ឲ្យតែរួចរាល់ទៅបានហើយ...

មតិប្រឆាំង

បើទោះជាមិនមានច្បាប់ចេញច្បាស់លាស់អំពីរឿងហ្នឹងក៏ដោយ ក៏យើងអាចគិតយល់ស្រាប់ហើយថា វាមិនសមហេតុផលនោះទេ...ខ្លួនឯងជាអ្នករៀន ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកាតព្វកិច្ចមួយហ្នឹង ហើយបើចង់បញ្ចប់ការសិក្សាដោយចប់ចុងចប់ដើម គឺប្រាកដណាស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង


ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ