ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
ផ្នែកសរសេរអត្ថបទសុខភាព - Health Writer 200$ - 300$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​ សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ​​​ និង ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី - Advertising and Sponsorship Senior Sales Officer 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
អ្នករៀបចំកម្មវិធី - Event Planner 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកសរសេរមាតិកាទីផ្សារ - Copywriter 250$ - 420$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​ - Senior Sales Executive 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់ - Senior Sales Executive 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា បាត់ដំបង
គណនេយ្យករ - Accountant 200$ - 300$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​​ (ផ្សារទំនើប) - Sales Supervisor (Modern Trade) 350$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ
Medical Representative N/A ពេញ​ម៉ោង Zuellig Cambodia រាជធានីភ្នំពេញ
Delivery Man 180$ - 220$ ពេញ​ម៉ោង Zuellig Cambodia រាជធានីភ្នំពេញ