បញ្ចុះតម្លៃ១០% លើគ្រប់សេវាកម្មសម្រាប់អ្នកមានHealthogo App

()
230
ដោយ : Clinic Community

នេះជាការផ្តល់ជូនពិសេសពីមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីសជូនចំពោះអ្នកដែលមានHealthogo App...

រាល់គ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់នឹងមានការបញ្ចុុះតម្លៃជូនដល់ទៅ១០% ...

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក ៖ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីស

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧