ការផ្ដល់ជូនពិសេសដែលមិនធ្លាប់មាន សម្រាប់អ្នកដែលមាន Healthogo App

()
257
ដោយ : Healthtime Go Healthy

នេះជាការផ្តល់ជូនពិសេសពីបន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺ និងសរសៃឈាម (វេជ្ជបណ្ឌិត ហែន វណ្ណា) ចំពោះអ្នកដែលមានHealthogo App...

បញ្ចុុះតម្លៃជូនដល់ពី ៣០%ទៅ ៤០% លើសេវាកម្មផ្សេងៗ ...

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក ៖ បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺបេះដូង និងសរសៃឈាម (វេជ្ជបណ្ឌិត ហែន វណ្ណា)

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧