ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីគ្លីនិក ព្រីនសេស

()
88
ដោយ : Healthtime Go Healthy

នេះជាឱកាសផ្តល់ជូនពិសេសដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមាន Healthogo App នៅក្នុងដៃ......

សម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗ ហើយអញ្ជើាញទៅទទួលសេវានៅគ្លីនិក ព្រីនសេស ផ្ទាល់នោះ អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% ទៅលើសេវាកម្មផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងគ្លីនិក និងមិនគិតថ្លៃទៅលើការសម្រាកនៅគ្លីនិកផ្ទាល់ ។ 

ព័ត៌មានបន្ថែម ៖ គ្លីនិក ព្រីនសេស

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧