ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពី ពេទ្យធ្មេញ ប្ល៊ីជប្រាយថ៍

()
42
ដោយ : Clinic Community

នេះជាឱកាសផ្តល់ជូនពិសេសដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមាន Healthogo App នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ......

រីករាយក្នុងការផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%លើគ្រប់សេវាកម្ម ពីពេទ្យធ្មេញ ប្ល៊ីជប្រាយថ៍។​ 

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ពេទ្យធ្មេញ ប្ល៊ីជប្រាយថ៍

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧