ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ២០%លើគ្រប់សេវាកម្មផ្នែកសម្ផស្ស ពីគ្លីនិកសើស្បែក និងកាមរោគ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុក​ សាវឿន

រីករាយនឹងការផ្ដល់ជូនពិសេស ពីគ្លីនិកសើស្បែក និងកាមរោគ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុក​ សាវឿន ...

សម្រាប់អតិថិជនដែលមាន Healthogo App នឹងទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ២០%លើគ្រប់សេវាកម្មផ្នែកសម្ផស្ស 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ទំនាក់ទំនង គ្លីនិកសើស្បែក និងកាមរោគ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុក​ សាវឿន


មតិយោបល់