គ្លីនិក សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ី ស៊ីថាច


(20) 2.3k

គ្លីនិក សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ី ស៊ីថាច

អំពីយើង

គ្លីនិកនេះបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ដោយសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរោគសើស្បែក ម៉ី ស៊ីថាច​ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសសើស្បែកពីសាកលវិទ្យាល័យ មុនស្ទឺ (University of Munster) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់