កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

418 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

បើសិនជាកើតជំងឺរលាក បំពង់ក(inflammation of the throat) តើយើងគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីខ្លះ?
យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំ acetaminophen (Tylenol) or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen (Advil or Motrin) or naproxen តើល្អទេ?

411 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

តើឮជំងឺរលាកបំពុងក៏ គួរតែប្រើថ្នាំណាខ្លះ?

405 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

jasonsaing 0 | 0

A lesson a 4th grade book:

If you get up late, you will rush to school/work.
If you rush to school/work, you will forget this and that.
If you forget this and that, you will feel less confident.
If you feel less confident, you will perform poor result.
If you perform poor result, you will feel unproductive.
If you feel unproductive, you will feel sad/depressed.
When you feel sad/depressed, you will stay up late.
If you stay up late, you will get up late.

So my advice is set regular time sleep and get up.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

455 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

A healthy n happy mind can be caused by self-motivation and 1 simple thing u can do is to challenge ur mind filter by writing down 3 good things that have happened each day n praise/reward urself for making them happened...Be proud of urself!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

448 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Vong Seak Hoeung 0 | 0

I have learned that " Asking someone who is depressed how he or she is doing can be a gift to him/her. It shows that they are matter to other people". You may try this too!


You may try it

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

411 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តី សួស្តី ខ្ញុំចង់បានធ្មេេញ ស តាម បែបធម្មជាតិ តែខ្ញុំបានព្យាយាមខាត់ ធ្មេញជាមួយសំបក ចេក និង អំបិលបានមួយរយៈ ហើយ តែដូចជាមិនទាន់ ឃើញ ប្រសិទ្ធភាព ទេ តើមានវិធីអ្វីផ្សេងឬទេ?

453 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Do you guys have any idea in cutting on weight ? please share me your tips. Tank you

421 ចំនួនមើល

11 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Ni Ta 0 | 0

Don’t forget to drink much water if you take multivitamins.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

387 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Seang Channa 0 | 0

ខ្ញុំចង់ហាត់ប្រាណហើយប្រើថ្នាំធ្វើអោយឡើងសាច់ដុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានមេរោគថ្លើមប្រភេទបេតើខ្ញុំអាចប្រើថ្នាំប្រភេទប្រូតេអ៊ីុនជួយអោយឡើងសាច់ដុំនេះបានរឺអត់?
សូមមេត្តាជួយខមិនប្រាប់ផងបើមានបងប្អូនណាដឹង?

403 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Brian Phot 0 | 0

Stress តប់ប្រមល់ បាក់ទឹកចិត្ត! គួរធ្វើយ៉ាងណាទើបបានប្រសើរ?

សៀវភៅកំណត់ហេតុ(Journal) អាចជួយអ្នកបាន។ សរសេរ​អ្វីដែលអ្នកកំពុងគិត និងបញ្ហាទាំងឡាយចូលក្នុងសៀវភៅ។​ បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមគិតតែពីដំណោះស្រាយម្តង។ កុំភ្លេចសរសេរទុក នូវចំនុចដែលអ្នកបានដោះស្រាយហើយ និង​ពីរបៀបដោះស្រាយទុកប្រើពេលក្រោយទៀត។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

389 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Psychology says "The cells in your body react to everything that your mind says. Negativity brings down your immune system"...Let's be positive!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

379 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន