កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 0 | 0

My close friend at the age of early 20 is always complaining about herself feeling depressed almost everyday. She said she would never want to do anything more and she has lost interests in doing all hobbies and eating her favourite food. I think it's been over 3 months now. Is there anything I can do or tell her to make her state becoming better?

347 ចំនួនមើល

14 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

កុំចាំដល់ឃើញក្តារមឈូស ទើបស្រក់ទឹកភ្នែក កុំចាំដល់គេងលើគ្រែពេទ្យ ទើបអាណិតខ្លួន...ស្រលាញ់សុខភាពខ្លួនអ្នក និងអ្នកនៅក្បែរខ្លួនឲ្យបានច្រើន!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

349 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំមានប្អូនដែលចូលចិត្តនិយាយជាមួយខ្លួនឯង វាជារឿងទំលាប់ រឺ មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរឺយ៉ាងណា ?

358 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំមានប្អូនដែលចូលចិត្តនិយាយជាមួយខ្លួនឯង វាជារឿងទំលាប់ រឺ មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរឺយ៉ាងណា ?

339 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំមានប្អូនដែលចូលចិត្តនិយាយជាមួយខ្លួនឯង វាជារឿងទំលាប់ រឺ មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរឺយ៉ាងណា ?

318 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំមានប្អូនដែលចូលចិត្តនិយាយជាមួយខ្លួនឯង វាជារឿងទំលាប់ រឺ មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរឺយ៉ាងណា ?

345 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Dina Khoem 0 | 0

I

355 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

តើជំងឺរលាកច្រមុះ អាចព្យាបាលជាទេ ?

338 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Mok Sophorn 0 | 0

កុមារមានអាយុ9ខែកើតជំងឺផ្តាសាយតើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?វិធីព្យាបាលនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដូចម្តេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវ?

368 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

When you find yourself feeling stressed, or are about to deal with a difficult situation, you can try :
1-Breathe in through your nose for a count of four.
2-Breathe out through your mouth for a count of five.
3-As you breathe out, consciously relax your shoulders.
Just a note that as you breathe in and out, use your stomach muscles to control your breathing...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

385 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ឈឺខ្ទោកៗនៅត្រង់ក្បាលចំហៀងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោយ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឈឺពីរដង តើវាជាប្រភេទជំងឺអ្វី?

362 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Mok Sophorn 0 | 0

តើស្រ្តីដែលទើបសំរាលកូនហើយបានរយះពេល9ខែ(វះកាត់)ហើយធ្វើកាងារផ្្ទះច្រើនតើអាចជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបង?

354 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន