កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 0 | 0

If there is no signs or symptoms, should one have a health check up? If yes, how often should it be?

426 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សម្រាប់អ្នកសម្លឹងអេក្រង់ច្រើន គួរតែអនុវត្តវិធានការ ២០-២០-២០ ដែលមានន័យថា សម្រាកភ្នែក ២០ វិនាទី ក្នុងរយៈពេល ២០ នាទីម្តង បន្ទាប់ពីធ្វើការ ហើយសំលឹងឲ្យបាន ២០ ហ្វីត (ប្រហែលជា ៦ ម៉ែត្រ) ទៅកន្លែងផ្សេង...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

458 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Solena Kang 0 | 0

ឧស្សាហ៌ឈឺក្បាល ពេលយប់គេងមិនលក់ បើគេងគឺយល់សប្តិ តើនេះបណ្តាលមកពីអ្វី? តើខ្ញុំគួរតែទៅមន្ទីពេទ្យណាដែរ?

439 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

មុននៅលើស្បែកក្បាលហើយឈឺក្បាល​ តើនេះជាប្រភេទជម្ងឺឬមិនមែន?

423 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sopheaktra Phan 0 | 0

តើត្រូវធ្វើយ៉ាងមិចដើម្បីការពារចិត្តពីគេនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀង(និយាយឌឺដងផ្លែផ្កា)អោយអ្នក?

412 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើលំហាត់ប្រាណបែបណា ល្អ សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាឈឺចាប់សន្លាក់ និងឆ្អឹង ជាពិសេសត្រង់ខ្នង និងចង្កេះជាប្រចាំ?

393 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

The Magical Health Benefits of One Hug a Day:
1. Hugs can boost immunity
2. Hugs can lower stress
3. Hugs can increase your self-esteem
4. Hugging promotes trust
5. Hugging can reduce depression
6. Hugging is critical for survival
7. Hugging shows appreciation
(let's hug)

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

466 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kyranai 0 | 0

Dt not save ur food bills n spend more on medical bills later...
Live healthy, eat healthy, stay healthy!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

377 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើជម្ងឺផ្លូវចិត្តអាចព្យាបាលតាមបែបវេជ្ជសាស្រ្ត​ ហើយជាសះស្បើយរហូតបានដែរឬទេ? ត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មាន?

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

425 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Good idea. Thank you

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

388 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Liking, following, reading n sharing healthy tips wont make u a healthy person, but practising them smartly will...
Be a healthy tips practiser, not just a follower!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

391 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Is drinking coconut juice everyday good for our health?

407 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន