កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព

Healthtime Pro 0 | 0

Attention to those who have blood type “O”, there is an emergency case in need of blood, if you are willing to help, please call 093 66 11 50.

Your help would possibly save one life!!!

235 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

Healthtime Pro 0 | 0

តើត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចខ្លះ ក្រោយពេលដែលជាប់ជានិស្សិតឯកទេស?
1. ការរៀបចំខ្លួន
2. ការគោរពពេលវេលា
3. វិន័យ
4. សហភាតរ/ស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម
5. ភាពអំណត់
6. ចាត់ទុកអ្នកជំងឺដូចជាសាច់ញាតិរបស់អ្នក
7. ចំណាយពេលឲ្យច្រើនបន្តិចជាមួយអ្នកជំងឺ

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

234 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

269 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

247 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

បើសិនជាកើតជំងឺរលាក បំពង់ក(inflammation of the throat) តើយើងគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីខ្លះ?
យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំ acetaminophen (Tylenol) or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen (Advil or Motrin) or naproxen តើល្អទេ?

248 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

តើឮជំងឺរលាកបំពុងក៏ គួរតែប្រើថ្នាំណាខ្លះ?

251 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

jasonsaing 0 | 0

A lesson a 4th grade book:

If you get up late, you will rush to school/work.
If you rush to school/work, you will forget this and that.
If you forget this and that, you will feel less confident.
If you feel less confident, you will perform poor result.
If you perform poor result, you will feel unproductive.
If you feel unproductive, you will feel sad/depressed.
When you feel sad/depressed, you will stay up late.
If you stay up late, you will get up late.

So my advice is set regular time sleep and get up.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

261 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

A healthy n happy mind can be caused by self-motivation and 1 simple thing u can do is to challenge ur mind filter by writing down 3 good things that have happened each day n praise/reward urself for making them happened...Be proud of urself!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

270 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Vong Seak Hoeung 0 | 0

I have learned that " Asking someone who is depressed how he or she is doing can be a gift to him/her. It shows that they are matter to other people". You may try this too!


You may try it

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

259 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តី សួស្តី ខ្ញុំចង់បានធ្មេេញ ស តាម បែបធម្មជាតិ តែខ្ញុំបានព្យាយាមខាត់ ធ្មេញជាមួយសំបក ចេក និង អំបិលបានមួយរយៈ ហើយ តែដូចជាមិនទាន់ ឃើញ ប្រសិទ្ធភាព ទេ តើមានវិធីអ្វីផ្សេងឬទេ?

278 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Do you guys have any idea in cutting on weight ? please share me your tips. Tank you

255 ចំនួនមើល

11 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Ni Ta 0 | 0

Don’t forget to drink much water if you take multivitamins.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

247 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន