ឱកាសការងារ
ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ N/A ពេញ​ម៉ោង មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក N/A ពេញ​ម៉ោង មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកឱសថការី N/A ពេញ​ម៉ោង មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ រាជធានីភ្នំពេញ
Health & Nutrition Officer N/A ពេញ​ម៉ោង Unicef រាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋបាល 200$ - 300$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
Technician N/A ពេញ​ម៉ោង Faceline Skin Clinic រាជធានីភ្នំពេញ
គិលានុប្បដ្ឋាយិកា N/A ពេញ​ម៉ោង Faceline Skin Clinic រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ N/A ពេញ​ម៉ោង Faceline Skin Clinic រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ N/A ពេញ​ម៉ោង Faceline Skin Clinic រាជធានីភ្នំពេញ
គិលានុបដ្ឋាយិកា N/A ពេញ​ម៉ោង គ្លីនិកឯកទេស អេគីប រាជធានីភ្នំពេញ
Assistant to Dean of Faculty of Pharmacy and Full-Time lecturer of Department of Pharmacy. N/A ពេញ​ម៉ោង សាកលវិទ្យាល័យ​​ ពុទ្ធិសាស្រ្ត រាជធានីភ្នំពេញ
Medical Representative N/A ពេញ​ម៉ោង វី​ អេស​ ហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ
ឱសថការី N/A ក្រៅ​ម៉ោង ឱសថស្ថាន អរុណរស្មី ថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ
Medical Laboratory Technologist N/A ពេញ​ម៉ោង មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត សាមគ្គី រាជធានីភ្នំពេញ
Delivery Man 180$ - 220$ ពេញ​ម៉ោង Zuellig Cambodia រាជធានីភ្នំពេញ
Medical Representative N/A ពេញ​ម៉ោង Zuellig Cambodia រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​​ (ផ្សារទំនើប) - Sales Supervisor (Modern Trade) N/A ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ
គណនេយ្យករ - Accountant 200$ - 300$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់ - Senior Sales Executive 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា បាត់ដំបង
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​ - Senior Sales Executive 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ

អត្ថបទទាក់ទង