គ្លីនិកឯកទេស អេគីប
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង គ្លីនិក អេគីប
លេខទូរស័ព្ទ 070 55 33 17/011 55 33 17
អុីម៉ែល ekipclinic.info@gmail.com
គេហទំព័រ http://www.ekipclinic.com/
អាសយ​ដ្ឋាន #94 D&E, St70, ស្រះចក, ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
គិលានុបដ្ឋាយិកា N/A ពេញ​ម៉ោង គ្លីនិកឯកទេស អេគីប រាជធានីភ្នំពេញ