មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម Medical services
ចំនួនបុគ្គលិក 20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង Admin
លេខទូរស័ព្ទ 092 590 555/ 093 590 555/ 023 231 395
អុីម៉ែល cheapediatric@gmail.com
គេហទំព័រ https://www.maxicareclinic.com/
អាសយ​ដ្ឋាន #49, St368, បឹងកេងកងទី ៣, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ N/A ពេញ​ម៉ោង មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក N/A ពេញ​ម៉ោង មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកឱសថការី N/A ពេញ​ម៉ោង មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ រាជធានីភ្នំពេញ