ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង Ms. Kheang Siv Hung
លេខទូរស័ព្ទ 069 888 112
អុីម៉ែល jobs@time-media.com
គេហទំព័រ http://healthtime.tips/
អាសយ​ដ្ឋាន #08, St554, ទឹកល្អក់ទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
រដ្ឋបាល 200$ - 300$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកសរសេរមាតិកាទីផ្សារ - Copywriter 250$ - 420$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
អ្នករៀបចំកម្មវិធី - Event Planner 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​ សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ​​​ និង ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី - Advertising and Sponsorship Senior Sales Officer 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកសរសេរអត្ថបទសុខភាព - Health Writer 200$ - 300$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ