មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត សាមគ្គី
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-50
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង Mr. Ratha Virak Voan
លេខទូរស័ព្ទ 012 31 39 00
អុីម៉ែល virakvoan@gmail.com
គេហទំព័រ
អាសយ​ដ្ឋាន #4AB, St105, បឹងព្រលឹត, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
Medical Laboratory Technologist N/A ពេញ​ម៉ោង មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត សាមគ្គី រាជធានីភ្នំពេញ