ឱសថស្ថាន អរុណរស្មី ថ្មី
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ឯកត្តនាម
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 10-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង Ph. Saing Sodany
លេខទូរស័ព្ទ 023 210 158
អុីម៉ែល pharmacie@arpharma.com
គេហទំព័រ
អាសយ​ដ្ឋាន #15, St284, អូឡាំពិក, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
ឱសថការី N/A ក្រៅ​ម៉ោង ឱសថស្ថាន អរុណរស្មី ថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ