វី​ អេស​ ហ្វាម៉ា
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម ចែកចាយឱសថ
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង VS Pharma
លេខទូរស័ព្ទ 01755366
អុីម៉ែល vspharma168@gmail.com
គេហទំព័រ
អាសយ​ដ្ឋាន #25B, St292, បឹងកេងកងទី ២, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
Medical Representative N/A ពេញ​ម៉ោង វី​ អេស​ ហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ