សាកលវិទ្យាល័យ​​ ពុទ្ធិសាស្រ្ត
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម ស្ថាប័នអប់រំ
ចំនួនបុគ្គលិក N/A
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង ផ្នែកធនធានមនុស្ស
លេខទូរស័ព្ទ 023 221 624
អុីម៉ែល csin1@puthisastra.edu.kh
គេហទំព័រ http://www.puthisastra.edu.kh/
អាសយ​ដ្ឋាន #55, St180 & 184, បឹងរាំង, ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
Assistant to Dean of Faculty of Pharmacy and Full-Time lecturer of Department of Pharmacy. N/A ពេញ​ម៉ោង សាកលវិទ្យាល័យ​​ ពុទ្ធិសាស្រ្ត រាជធានីភ្នំពេញ