ឱកាសការងារ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​ - Senior Sales Executive
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន អរុណរស្មីហ្វាម៉ា
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម Wholesale
ចំនួនបុគ្គលិក 11-50
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 2 ប្រាក់ខែ 300$ - 500$
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Field work with sales or sales supervisor to increase sales volume and expand outlets of slow moving products

Report to Country Sales Manager

តម្រូវការការងារ

_ Minimum 3 years experiences as sales or marketing (preferably  in Healthcare, Pharmaceutical or FMCG)\

_ Have good relation with pharmacies is preferred

_ Good Communication and Customer Relation

_ Have Team Spirit

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please drop your CV and Cover Letter at hr@arpharma.com or to our office at Ground Floor, Villa 8, Street 554, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.


មតិយោបល់