ឱកាសការងារ
គណនេយ្យករ - Accountant
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន អរុណរស្មីហ្វាម៉ា
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម Wholesale
ចំនួនបុគ្គលិក 11-50
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា ភាសាខ្មែរ - ភាសាអង់គ្លេស
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 2 ប្រាក់ខែ 200$ - 300$
កម្រិត កម្រិតចូល រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

_ Issue invoices

_ Collect money from customers

_ Report to Accounting Supervisor

តម្រូវការការងារ

_ University Student or Graduate (Preferably in Accounting or Business Admin)

_ Good Communication and Customer Relation

_ Have Team Spirit

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please drop your CV and Cover Letter at hr@arpharma.com or to our office at Ground Floor, Villa 8, Street 554, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.


មតិយោបល់