ឱកាសការងារ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​​ (ផ្សារទំនើប) - Sales Supervisor (Modern Trade)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន អរុណរស្មីហ្វាម៉ា
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម Wholesale
ចំនួនបុគ្គលិក 11-50
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត អ្នកគ្រប់គ្រង (អ្នកគ្រប់គ្រង / អ្នកគ្រប់គ្រង) រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

_ Field work with sales increase sales volume to meet company’s target

_ Build good relation with key customers such as AEON, Bayon, Thai Hout, UCare, Guardian,…

_ Report to Country Sales Manager

តម្រូវការការងារ

_ Minimum 3 years experiences in sales or marketing (preferably  in Healthcare or FMCG)

_ Good Communication and Customer Relation

_ Have Team Spirit

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please drop your CV and Cover Letter at hr@arpharma.com or to our office at Ground Floor, Villa 8, Street 554, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.


មតិយោបល់