ឱកាសការងារ
Medical Representative
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Zuellig Cambodia
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម ចែកចាយឱសថ
ចំនួនបុគ្គលិក 100
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Regular field visit as the call plan provided by Medical Supervisor / Manager.
 • Promote company products and services to existed customers (doctors, hospitals and clinics) and obtain new accounts in the assigned territory.
 • Acquire and show a deep of products knowledge to convince customers of products benefit.
 • Keep good relationship and develop for long term with all doctors in your own areas.
 • Develop business by keep improvement relationship with KA (Key Account) customers and fulfill their requirement such as urgent PO, credit term and special scheme request.
 • Keep reporting on customers’ feedback, markets development and competitors’ activities survey.
 • Resolve customer’s complaints by investigating problems, developing solutions, prepare reports and making recommendations to management.
 • Generate prescription and PO (Purchase Order) by visit customer (doctor) regularly as plan at least 12 doctors per day with signature in the report.
 • Committed to achieve the personal sales target that provided by the company.
 • Implementation marketing activities as per assigned plan such as 20 ADVs (Afternoon Doctor Visit) and 1 GPP (Group Product Presentation) per month.
 • Support and collaborate with manager in big event of marketing activities such as symposium, launch new product and association congress, ect. In the areas of invitation and follow up.
 • Submitted the basic reports (Weekly, Monthly, and Working plan) on time to Principle 
 • Will be assisted other tasks as required by the top management.

តម្រូវការការងារ

 • Bachelor degree in medical background is required, Fresh graduated also are encouraged to apply.
 • Good communication skill and team player.
 • Disciplinary with good attitude
 • Willing to learn and fast learner
 • Strong commitment and result oriented
 • Can work as a team and under pressure
 • Self-reliant, honest and hard working. 
 • High level of motivation.
 • Experiences in promoting medical products and pharmaceuticals is a plus.

អំពីការដាក់ពាក្យ

Please submit CV, Cover Letter, Notice Period due to their current employers, Salaries Expectations and current photo by email to the contacts below: ‐ Ms. Chanthy Kong (HR & Compliance Manager), chkong@zuelligpharma.com

មតិយោបល់