ឱកាសការងារ
Delivery Man
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Zuellig Cambodia
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម ចែកចាយឱសថ
ចំនួនបុគ្គលិក 100
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ 180$ - 220$
កម្រិត កម្រិតចូល រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

           Stock Dispatch

 • Count and double check stock completeness and correctness of quantity

 • Ensure stocks are in good quality and saleable condition

 • Ensure forms are properly filled up.

 • Report immediately to Warehouse or Deliver Admin any discrepancy on quantity and

  quality during the process Stock Delivery to Customers

 • Delivery to customer follows the schedule or a per delivery instruction.

 • Ensure all Credit invoices signed with date and name of customer

 • Ensure all COD invoices are collected during delivery or seek approval if invoice will be

  converted to Credit.

 • Contact immediately the Delivery Admin if there will be concerns or issues during

  delivery.

 • Invoice and collection Transmittal

 • Remit the collection, Official Receipt and Invoice to Finance assigned staff within

  agreed schedule.

 • Together with the Finance staff, check completeness of the Invoices with those in the

  Manifest.

 • Ensure pending invoices undelivered will not be received by Finance

 • Secure signature of receipt of collection and documents by the Finance staff.

 • Clearance of Invoices

 • Submits the signed Manifest by Finance to the Delivery Admin

 • Collect Waybill from Taxi after receiving advice from Delivery admin 

តម្រូវការការងារ

 • Student or fresh graduate can apply

 • Honest and strong comitment

 • Experience of delivery would be preferred

 • Communication skills and flexibility

 • Ability to work under pressure 

អំពីការដាក់ពាក្យ

Please submit CV, Cover Letter, Notice Period due to their current employers, Salaries Expectations and current photo by email to the contacts below: ‐ Ms. Chanthy Kong (HR & Compliance Manager), chkong@zuelligpharma.com

មតិយោបល់