ឱកាសការងារ
Medical Laboratory Technologist
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត សាមគ្គី
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-50
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 2 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Medical Laboratory Technologist

តម្រូវការការងារ

1. Bachelor Degree or Associate Degree in Medical Laboratory or Related Fields

2. At least one year Experience in Medical Laboratory’s work

3. Good written and spoken in English

4. Proficient computer tasks including Microsoft Office and Internet usage

5. Commitment, Strong ethical value and high sense of responsibility

អំពីការដាក់ពាក្យ

Application Deadline: October 25, 2018

Interested candidate shall drop your CV at SAMAKI Medical Laboratory or by Email: virakvoan@gmail.com For more information please contact: 012 313900 or 023 215772 Address: 4AB, Street 105, Sang Kat Boeng Prolit, Khan 7MAKARA, Phnom Penh


មតិយោបល់