ឱកាសការងារ
ឱសថការី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឱសថស្ថាន អរុណរស្មី ថ្មី
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ឯកត្តនាម
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 10-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 3 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត កម្រិតចូល រយៈពេល ក្រៅ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Pharmacist for Retail Section: 3 Positions
Working Hours: 1pm to 7pm
Working Day: 1 Dayoff Per Week

តម្រូវការការងារ

Bachelor of Pharmacy or Pursuing the Degree.

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please submit your cv and cover letter to pharmacie@arpharma.com

Closing Date: October 31, 2018


មតិយោបល់