ឱកាសការងារ
Medical Representative
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន វី​ អេស​ ហ្វាម៉ា
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម ចែកចាយឱសថ
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Looking for Medical Rep

តម្រូវការការងារ

1. With 2-3 years of practical experience working in good ethical pharma company 

2. Bachelor and/or Master degree in any field

3. Knowledge/experience of working in hospital is highly desirable

4. Proven track record of successful achievement in the company 

5. Good understanding of working & promoting product to medical professionals with ability of discussion with Prof / Drs

6. Must have good communication skills both in Khmer/English written and verbal.

7. Take strong initiative and committed to ensuring working / effective products promotion compliance. 

អំពីការដាក់ពាក្យ

HOW TO APPLY: Interested and merit applicants meeting the above requirements should submit cover letter and CV via email: 

vspharma168@gmail.com 

or for further details information please call us on 017553666
 


មតិយោបល់