ឱកាសការងារ
Assistant to Dean of Faculty of Pharmacy and Full-Time lecturer of Department of Pharmacy.
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន សាកលវិទ្យាល័យ​​ ពុទ្ធិសាស្រ្ត
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម ស្ថាប័នអប់រំ
ចំនួនបុគ្គលិក N/A
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

I. Position Summary: 

 • Responsible for assisting dean through facilitating and coordinating in the Faculty of Pharmacy to achieve some tasks assigned by dean.

 • Ensure that provide high-quality, evidence-based, student-centered, theoretical and practical education in accordance with MOH & MoEYS Pharmacy curriculum requirements to ensure that UP pharmacy graduates as competent, qualified and professional pharmacist.

 • Develop and maintains standard course outlines, course books and reference books of teaching courses according to guidelines or policies of MoH and MoEYS.

 • Ensure that a standard and effective evaluation of lecturers’ teaching performance in Department of Pharmacy.

II. Duties and Responsibilities:

The overall job description below outlines the main areas of responsibilities of the Employee:

 • Responsible for other duties as requested by his/her line manager

 • Responsible for consolidating reports from the Faculty of Pharmacy for dean

 • Provides the facilitating to solve some concerns and problems related to students

 • Responsible for doing some urgent work the three departments for dean

 • Develops and maintains in technical work

 • Responsible for reviewing the laboratories for the three departments

 • Ensures that assisting in clerkship activity

 • Responsible for teach or assist in teaching theoretical/practical pharmacy courses based on standard

  course outlines, ensuring they are evidence based, continually updated and linked in with other

  relevant courses and will develop higher levels of students’ learning.

 • Develops and maintains standard course outlines, course books and reference books of teaching

  courses according to guidelines or policies of MoH, MoEYS as well as UP.

 • Ensures that work closely with the Faculty of Pharmacy and other departments in the UP to achieve

  the university goals

 • Responsible for other tasks assigned by dean

 • Assist in developing research activities (protocols, research center, personnel, equipment etc) by

  cooperating with Deputy Head of pharmacy, Full time lecturer and Laboratory officer.

 • Promote implementation of the GLP (Good Laboratory Practice) to all laboratory’s instruments

  (Installation qualification, operation qualification, performance qualification)

 • Develops and maintains in developing a new pharmacy curriculum which responses to pharmacist core competency inside Cambodia and outside context.

 • Develops and maintains a standard evaluation form of pharmacy lecturers’ teaching performance. Identify and evaluate teaching performance based on evaluation result and recommend effective strategy or tactic to ensure high teaching quality in Department of Pharmacy. 

តម្រូវការការងារ

1. Experience:

 • Strong skills in creating an interactive, creative and evidenced based teaching students

 • Strong English language proficiency: reading, written, and spoken

 • Strong critical thinking and problem solving skills

 • Strong communication skills

 • Ability to work independently while also functioning as a member of a team

 • Management skills

 • Strong computer skills: internet searching, power point, excel

 • Commitment, patience and ability to work under pressure

 • Strong leadership and coordination skills

 • Minimum three years of teaching experience in pharmacy

 • Strong research background

2. Education:

 • Master’s Degree/Doctor’s Degree in health area  Prefer some education from overseas.
 • Has attended pedagogy course
 • Has teaching experience in pharmacy field
 • Prefer some education from overseas

3. Skills/Competencies:

 • Management
 • Pharmacy and Public Health professional

4. Personal Quality

 • Strong communication skills
 • Strong Leadership and coordinating skills  Good attitude and behaviour
 • Ability to work under pressure 

អំពីការដាក់ពាក្យ

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរ CV និង Cover Letter មកកាន់ csin1@puthisastra.edu.kh ឬទាក់ទងផ្នែកធនធានមនុស្សសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត។


មតិយោបល់